S-peil

 

 

Het S-peil is de nieuwe gebouwschilindicator voor woongebouwen voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018.

De S-peileis start met S31. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.
Het S-peil vervangt het K-peil en de netto energiebehoefte voor verwarming.
In de nieuwe berekening heeft de luchtdichtheid een rechtstreekse invloed op het S-peil. De ventilatieverliezen worden verrekend voor de energiebehoefte voor verwarming en voor koeling.

Luchtdicht bouwen is een efficiënte maatregel om onbewuste ventilatieverliezen in gebouwen door spleten en kieren te beperken. In de E-peilberekening wordt standaard gerekend met een waarde bij ontstentenis voor de luchtdichtheid. In werkelijkheid hebben veel woongebouwen een betere luchtdichtheid dan de waarde bij ontstentenis. Om die betere luchtdichtheid te valideren in het E-peil, moet een luchtdichtheidstest of blowerdoortest worden uitgevoerd. De investeringskost van het luchtdichter bouwen en het laten uitvoeren van een meting is vrij beperkt. Het inrekenen van de gemeten luchtdichtheid kan een relatief grote impact op het E-peil hebben.

In de beginperiode van de energieprestatieregelgeving werden vrijwel geen luchtdichtheidstesten uitgevoerd. Slechts 1 op de 40 woongebouwen met aanvraagjaar 2006 liet de luchtdichtheid meten. De maatregel vindt sindsdien meer en meer ingang. De luchtdichtheid werd gemeten in bijna één op drie woongebouwen van aanvraagjaar 2011. Voor aanvraagjaar 2012 was dit al meer dan de helft. Voor aanvraagjaar 2013 liet 5 op 10 de luchtdichtheid meten. Bij de reeds ingediende aangiften met aanvraagjaar 2015 werd er bij 80% van de woongebouwen de luchtdichtheid gemeten, gebaseerd op het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften tot eind 2016.

Tot 2013 werden bij eengezinswoningen merkelijk meer blowerdoortesten uitgevoerd dan bij appartementen. Bij de eengezinswoningen is dat in 35% van de gevallen voor aanvraagjaar 2011 en zelfs iets meer dan 60% voor aanvraagjaar 2012. 26% van de appartementen met aanvraagjaar 2011 en bijna 45% met aanvraagjaar 2013 lieten een blowerdoortest uitvoeren. Voor aanvraagjaar 2014 steeg het aandeel appartementen met een luchtdichtheidsmeting sterk, tot het niveau van de eengezinswoningen. Uit het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften voor aanvraagjaar 2015 blijkt dat het aandeel uitgevoerde blowerdoortesten voor appartementen hoog blijft, maar toch terug iets lager uitkomt dan de eengezinswoningen. Voor het aanvraagjaar 2014 worden procentueel gezien ongeveer even veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd bij appartementen als bij eengezinswoningen. Dat kan een gevolg zijn van de aanscherping van de E-peileis in 2014.